przeznaczony do produkcji kosmetyków.

Kod nomenklatury:

SEKCJA III TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO.

1500000000 80 TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO.

1512000000 80 Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.

1512190000 80 Pozostałe.
1512191000 80 Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do Zharmonizowanego Systemu (HS) do pozycji 1512. Wprowadzenie pod tą podpozycją podlega warunkom określonym w odpowiednich postanowieniach Wspólnoty (zob. art. 291 do 300 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 - Dz. Urz. WE Nr L 253, z dnia 11.10.1993, str. 1 z późniejszymi zmianami).
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01086.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-12-26.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook