składzie głównie mieszaninię n-butanu i izobutanu. Zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy - produkt przeznaczony do łączenia z propanem w celu uzyskania mieszaniny propan - butan.

Kod nomenklatury:

SEKCJA V PRODUKTY MINERALNE.

2700000000 80 PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE.

2711000000 80 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

2711130000 80 Butany.
2711139700 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja taryfowa towaru zgodna jest z postanowieniami 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz komentarzem do pozycji 2711, zawartym w Wyjaśnieniach do Systemu Zharmonizowanego, na mocy którego w pozycji tej klasyfikowany jest butan zawierający mniej niż 95% n-butanu i mniej niż 95% izobutanu.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00054.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-19.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

     

    • Google+
    • Twitter
    • Facebook