nomenklatura taryfowa [Polski]:

2800000000 80 CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW.

SEKCJA VI PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH.

 • 2801000000 10: I. PIERWIASTKI CHEMICZNE
 • 2801000000 80 : Fluor, chlor, brom i jod
 • 2802000000 80: Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna
 • 2803000000 80: Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone)
 • 2804000000 80 : Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale
 • 2805000000 80 : Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy; rtęć
 • 2806000000 10: II. KWASY NIEORGANICZNE I NIEORGANICZNE TLENOWE ZWIĄZKI NIEMETALI
 • 2806000000 80 : Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy
 • 2807000000 80 : Kwas siarkowy; oleum
 • 2808000000 80: Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące
 • 2809000000 80 : Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie
 • 2810000000 80 : Tlenki boru; kwasy borowe
 • 2811000000 80 : Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali
 • 2812000000 10: III. ZWIĄZKI FLUOROWCÓW LUB SIARKI Z NIEMETALAMI
 • 2812000000 80 : Halogenki i tlenohalogenki niemetali
 • 2813000000 80 : Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu
 • 2814000000 10: IV. NIEORGANICZNE ZASADY I TLENKI, WODOROTLENKI I NADTLENKI METALI
 • 2814000000 80 : Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym
 • 2815000000 80 : Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu
 • 2816000000 80 : Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru
 • 2817000000 80 : Tlenek cynku; nadtlenek cynku
 • 2818000000 80 : Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu
 • 2819000000 80 : Tlenki i wodorotlenki chromu
 • 2820000000 80 : Tlenki manganu
 • 2821000000 80 : Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70|%|masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe@2O@3
 • 2822000000 80: Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu
 • 2823000000 80 : Tlenki tytanu
 • 2824000000 80 : Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa
 • 2825000000 80 : Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali
 • 2826000000 10: V. SOLE I NADTLENOSOLE KWASÓW NIEORGANICZNYCH I METALI
 • 2826000000 80 : Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe
 • 2827000000 80 : Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki
 • 2828000000 80 : Podchloryny (chlorany|(I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy
 • 2829000000 80 : Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany
 • 2830000000 80 : Siarczki; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie
 • 2831000000 80 : Ditioniny i sulfoksylany
 • 2832000000 80 : Siarczyny; tiosiarczany
 • 2833000000 80 : Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)
 • 2834000000 80 : Azotyny; azotany
 • 2835000000 80 : Podfosforyny (fosforany|I), fosforyny i fosforany|(V); polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie
 • 2836000000 80 : Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu
 • 2837000000 80 : Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone
 • 2839000000 80 : Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych
 • 2840000000 80 : Borany, nadtlenoborany (nadborany)
 • 2841000000 80 : Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych
 • 2842000000 80 : Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki
 • 2843000000 10: VI. RÓŻNE
 • 2843000000 80 : Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych
 • 2844000000 80 : Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (włącznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty
 • 2845000000 80 : Izotopy, inne niż objęte pozycją|2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie
 • 2846000000 80 : Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali
 • 2847000000 80: Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem
 • 2848000000 80 : Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu
 • 2849000000 80 : Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie
 • 2850000000 80 : Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją|2849
 • 2852000000 80 : Nieorganiczne lub organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatów
 • 2853000000 80 : Pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych