nomenklatura taryfowa [Polski]:

2500000000 80 SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT.

SEKCJA V PRODUKTY MINERALNE.

 • 2501000000 80 : Sól (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość; woda morska
 • 2502000000 80: Piryty żelazowe niewyprażone
 • 2503000000 80 : Siarka wszystkich rodzajów, inna niż siarka sublimowana, strącona i koloidalna
 • 2504000000 80 : Grafit naturalny
 • 2505000000 80 : Piaski naturalne wszystkich rodzajów, nawet barwione, inne niż piaski metalonośne objęte działem|26
 • 2506000000 80 : Kwarc (inny niż piasek naturalny); kwarcyt, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
 • 2507000000 80 : Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe, nawet kalcynowane
 • 2508000000 80 : Pozostałe gliny (z wyjątkiem iłów porowatych objętych pozycją|6806), andaluzyt, cyjanit i sylimanit, nawet kalcynowane; mullit; ziemie szamotowe lub dynasowe
 • 2509000000 80: Kreda
 • 2510000000 80 : Naturalne fosforany wapnia, naturalne fosforany glinu-wapnia i kreda fosforanowa
 • 2511000000 80 : Naturalny siarczan baru (baryt); naturalny węglan baru (witeryt), nawet kalcynowany, inny niż tlenek baru objęty pozycją|2816
 • 2512000000 80: Skały krzemionkowe kopalne (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozornej gęstości 1|lub mniejszej
 • 2513000000 80 : Pumeks; szmergiel; naturalny korund, naturalny granat i pozostałe naturalne materiały ścierne, nawet poddane obróbce cieplnej
 • 2514000000 80 : Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
 • 2515000000 80 : Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o pozornej gęstości 2,5|lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
 • 2516000000 80 : Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
 • 2517000000 80 : Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla, popiołów odlewniczych lub podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały wymienione w pierwszej części pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek kamieni objętych pozycją|2515|lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej
 • 2518000000 80 : Dolomit, nawet kalcynowany lub spiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania
 • 2519000000 80 : Naturalny węglan magnezu (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; pozostały tlenek magnezu, nawet czysty
 • 2520000000 80 : Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (składające się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia), nawet barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy
 • 2521000000 80: Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wapienny, w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu
 • 2522000000 80 : Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją|2825
 • 2523000000 80 : Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru
 • 2524000000 80 : Azbest
 • 2525000000 80 : Mika, włącznie z odłamkami; odpadki miki
 • 2526000000 80 : Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); talk
 • 2528000000 80: Naturalne borany i ich koncentraty (nawet kalcynowane), z wyłączeniem boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż 85|% H@3BO@3|w przeliczeniu na suchą masę
 • 2529000000 80 : Skaleń; leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy; fluoryt
 • 2530000000 80 : Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone